Miljøfiendtlig, usosialt og useriøst fra SV

Boliger ved Valkyrie plassMijøfiendtlig, usosialt og useriøst fra SV

Ivar Johansen fra SV skriver i Dagsavisen 6. august at boligmarkedet i Oslo ikke virker. Han vil bl.a. at kommunen selv skal bli en aktør i boligmarkedet gjennom å kjøpe lite attraktive tomter og legge til rette for boligbygging der det trengs, ikke bare der kommersielle aktører ønsker å bygge.

SV vil «opprette et kommunalt foretak som skal bygge opp og drifte utleieboliger for hvermannsen», boliger som skal leies ut til kostpris, og som kan ha en leie-til-eie-ordning, der den enkelte etter hvert kan kjøpe leiligheten han/hun eier. SV går også til valg på at kommunale boliger skal ha lavere leie enn markedsleie. Dette kaller Johansen en offensiv boligpolitikk.

La oss se hvordan dette forslaget vil fungere i praksis.

Hva er det som gjør at en tomt er lite attraktiv for kommersielle aktører? Først og fremst har de ofte det til felles at de ligger langt fra kollektive knutepunkter. Ved å bebygge disse tomtene, vil de som bor der blir avhengige av å bruke bil i hverdagen. Det er dyrt og upraktisk for dem det gjelder, og det er dårlig miljøpolitikk for Oslo.

Men enda mer interessant er spørsmålet om hvem av Oslos innbyggere som skal få lov til å leie – og evt. kjøpe – en slik kommunal bolig til kostpris. Ivar Johansen kaller dem «hvermannsen», og jeg tolker ham dit hen at hvem som helst skal kunne få en slik mulighet.

Oslo kommune har allerede et foretak – Boligbygg Oslo KF – som eier og leier ut boliger til mer enn 25.000 mennesker som av ulike grunner er vanskeligstilte. Dette er tydeligvis ikke tilstrekkelig for SV.

Johansens forslag om at hvem som helst skal kunne leie og evt. kjøpe en leilighet til kostpris, vil unektelig bli godt mottatt av byens 650.000 innbyggere. Men hvem av alle disse menneskene skal få gleden av å overta en slik leilighet, og hvem skal få avslag, og på hvilket grunnlag? Hvis alle kvalifiserer, bør vel alle få et slikt tilbud? Hvis man skulle gi til noen, men ikke til alle, ville vel ordningen kunne kategoriseres som høyst usosial?

Og hva vil skje med det private boligmarkedet om Johansen og hans likesinnede skulle overtatt kontrollen på hovedstaden? Hvordan skulle man håndtere «hvermannsens» ønske om å selge sin bolig på det åpne markedet? Skulle han/hun kunne selge leiligheten og beholde gevinsten, eller vil Johansen at kommunen skal kreve dette tilbakebetalt? Dersom Johansen mener kommunen skal ha fortjenesten ved et salg, vil ikke «hvermannsen» da miste motivasjonen til å holde boligen i god stand? Og hva skjer i så fall med et nabolag hvor beboerne enten føler seg tvunget til å bli i en bolig som ikke lenger passer, eller hvor de ikke ønsker å bruke egne midler på jevnlig vedlikehold? Og hvis eierne kan beholde gevinsten, er ikke dette, sammen med «lavere leie enn markedsleie», en massiv subsidiering av boliger til personer som ikke anses for å være vanskeligstilte? Er det en klok bruk av dine og mine skattepenger?

SVs forslag fremstår som både miljøfiendtlig, usosialt og useriøst, og jeg syns det er overraskende at SV ønsker å gå til valg på et slikt grunnlag.